Plens ordinària dimecres 17 d'abril de 2024

Durada: 01:39:24
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Reconèixer aquesta sessió com a ordinària.
  00:00:31 Sense intervencions
2 Aprovar l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària del ple celebrada el dia 31 de gener de 2024.
  00:00:58 2 Intervencions
3 Donar compte dels decrets de l'alcaldia emesos des de la darrera sessió ordinària.
  00:02:01 2 Intervencions
4 Donar compte especifica del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2023.
  00:02:30 4 Intervencions
5 Sorteig membres de la mesa amb motiu de les eleccions autonòmiques.
  00:06:41 4 Intervencions
6 Dictamen aprovació inicial modificació Reglament del CEM.
  00:10:00 4 Intervencions
7 Dictamen aprovació inicial modificació Reglament de règim intern de la llar d'infants (NFOC).
  00:14:40 4 Intervencions
8 Dictamen aprovació definitiva ordenança municipal de sequera.
  00:19:15 5 Intervencions
9 Dictamen aprovació inicial Exp.Núm.3/2024 de modificació de crèdits.
  00:23:58 4 Intervencions
10 Moció sobre la pagesia.
  00:41:21 6 Intervencions
11 Afers sobrevinguts amb caràcter d'urgència.
  00:48:52 Sense intervencions
12 Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
  00:48:58 Sense intervencions
13 Precs i preguntes.
  00:49:05 Sense intervencions
13.1 1 Pregunta (projeccions Cicle Gaudí)
  00:49:26 10 Intervencions
13.2 2 Pregunta (O.F. 35 ús locals municipals)
  00:56:07 7 Intervencions
13.3 3 Pregunta (municipalització aula de música)
  00:58:12 6 Intervencions
13.4 4 Pregunta (pantalla LED plaça)
  01:01:25 8 Intervencions
13.5 5 Prec (canvis en la web municipal)
  01:09:03 8 Intervencions
13.6 6 Prec (desplegament fibra Telefónica)
  01:12:06 5 Intervencions
13.7 7 Prec (model de municipalització de la fibra)
  01:18:57 3 Intervencions
13.8 8 Pregunta (estelada de la façana de l'ajuntament)
  01:22:24 6 Intervencions
13.9 9 Pregunta (en quin punt es troba la convocatòria d'educador/a llar d'infants)
  01:23:50 3 Intervencions
13.10 10 Pregunta (decret autorització empresa privada a agafar aigua dels pous municipals)
  01:25:07 6 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:39:08 Sense intervencions